استاد مهدی شهری دارنده:

کمربند سیاه دان 6 جودو

مربی و داور ممتاز جودو، جوجیتسو و دفاع شخصی

کمربند سیاه دان 6 جوجیتسو

کمربند سیاه دان4 دفاع شخصی

مربی بدنسازی، ایروبیک و فیتنس